Coryphella verrucosa

<p><em>Coryphella verrucosa</em> (M Sars, 1829)</p>