Yoldiella intermedia

<em>Yoldiella intermedia</em> (M Sars, 1858)