Gadila subfusiformis

<em>Gadila subfusiformis</em> (M Sars, 1850)