Ischnochiton exaratus

<em>Ischnochiton exaratus</em> (G O Sars, 1878)