Fjordia browni (Picton, 1980)

Coryphella browni Picton, 1980