Hemiaclis ventrosa

<em>Hemiaclis ventrosa</em> G O Sars, 1878