Enteroxenos ostergreni

<em>Enteroxenos ostergreni</em> Bonnevie, 1902