Hyala vitrea

<em>Hyala vitrea</em> (Montagu, 1803)