Thyasira pygmaea

<em>Thyasira pygmaea</em> (Verrill & Bush, 1898)