Thyasira gouldi

<em>Thyasira gouldi</em> (Philippi, 1845)