Atagema gibba

<em>Atagema gibba</em> Pruvot-Fol, 1951