Doto hydrallmaniae

<em>Doto hydrallmaniae</em> Morrow, Thorpe & Picton, 1992