Colpodaspis pusilla

<em>Colpodaspis pusilla</em> M Sars, 1870