Philine finmarchica

<em>Philine finmarchica</em> (M Sars, 1858)