Abida secale subsp. secale

<em>Abida secale subsp. secale</em> (Draparnaud, 1801)